Oglasi za posao

Lice za bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu
Datum početka
14.09.2022.
Datum isteka
24.09.2022.
Firma: Zaštita na radu Beograd d.o.o.
Mesto: Beograd
Web sajt: Posetite sajt
Opis:Од кандидата се очекује:

*Да има стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова (мастер академске студије или специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне, односно стручне области у оквиру образовно - научног поља техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука,

*Да има Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду,

*Да има најмање 3 (три) године радног искуства са високим образовањем у струци,

*Да има знање енглеског језика или другог светског језика,

*Да има знање рада на рачунару (Word, Excel),

*Да је активни возач (Б категорија).
Pronađite firmu prema sledećim kriterijumima