Rešavanje problema u oblasti zaštite životne sredine mora biti imperativ razvoja svakog društva

Rešavanje problema u oblasti zaštite životne sredine mora biti imperativ razvoja svakog društva

Možete li nam dati procenu aktuelnog stanja životne sredine u Srbiji?

Mislim da smo svi svesni da je stanje kvaliteta životnog prostora u najširem smislu jako loše i da je to posledica zanemarivanja važnosti i odlaganja investicija u ovom segmentu.

Savremeni način života, kao i rast i razvoj industrijske aktivnosti povećao je pritisak na životnu sredinu i samim ti uslovio veću potrebu saniranja i smanjenja zagađenosti, odnosno reakcije nadležnih organa kao i podizanje svesti ljudi o značaju zaštite životne sredine.

Iako je u oblasti upravljanja otpadom dosta urađeno i radi se i dalje, važno je istaći da se mnogo toga još mora definisati i uraditi.
Glavni problem sa otpadom je što veliki procenat generatora ne vrše separaciju otpada, ne prijavljuju generisane količine na portalu Agencije zaštite životne sredine, već predaju meštanima da bi se grejali i na taj način se prilikom sagorevanja emituju zagađujuće materije koji zagađuju vazduh zbog nepotpunog sagorevanja

Odnos prema životnoj sredini je dobar pokazatelj opšteg stanja u društvu, njegove uređenosti i brige.
Rešavanje problema u oblasti zaštite životne sredine nije samo ekološko, već i ekonomsko i opšte društveno. Imajći to u vidu, ono mora biti imperativ razvoja svakog društva.

EKONEC klub čitalaca

EKONEC klub čitalaca

Da li je i u kolikoj meri pandemija korona virusa uticala na Vaše lične i profesionalne obaveze?

Pandemija izazvana korona virusom je podstiajno uticala na moje lične planove i obaveze, s obzirom da sam prva godina doktorskih studija na Univerzitetu u Novom Sadu, Prirodno-matematičkom fakultetu, na katedri Hemije u oblasti Zaštite životne sredine – cirkularne ekonomije, što je ujedno i moj matični fakultet.

Vanredna situacija i borba protiv pandemije, uticala je i na moje profesionalne obaveze, ali ne i na firmu u kojoj radim, jer mi je pružila šansu da budem deo njenog tima od aprila prošle godine.
Ova po svemu specifična situacija pokazala je spremnost i fleksibilnost naše kompanije da se prilagodi situaciji, sačuva zdravlje zapolenih i proces rada.
Smatram da je pandemija ponajpre uticala na naše poimanje interakcije sa ljudima, a donela je definitivno najviše promena dodatnim stresom i brigom za zdravlje.
Želim da verujem da ćemo iz ovoga svi izaći jači, tako što ćemo usvojiti navike kojima ćemo unaprediti prevenciju i doprineti očuvanju zdravlja.

Na koji način je Elixir Group prilagodila svoje poslovanje u uslovima pandemije?

Od samog početka pandemije, Elixir Group je kao svoj prioritet postavila očuvanje zdravlja zaposlenih i prozvodnje, prilagođavajući se okolnostima.

Svoje poslovanje je prilagodila na virtuelan način omogućujući rad od kuće, gde god je to bilo moguće. Svakako smo svi iskusili nove načine održavanja poslovnih sastanaka, pa i stručnih skupova. Mišljenja sam da će u budućnosti online komunikacija u najvećem delu biti isključena u profesijama, kao što je naša proizvodnja mineralnog đubriva, proizvodnja fosforne kiseline i upravljanje otpadom, gde je odlazak na postrojenje nužnost. Međutim, sigurna sam da ćemo svi delom zadržati mogućnost online sastanaka, kao načina da se brže i efikasnije obavljaju dogovori kad god je to moguće.

Ponosna sam na svoj kolektiv u kompaniji Elixir Energy, koja je deo Elixir Group, koja uzevši u obzir sve aspekte rizika i zaštite i zahvaljujući odličnoj organizaciji, uspešno drži nivo poslovne aktivnosti.

Cilj Elixir Group je zaštita ljudi, dobara i okoline, humano i podsticajno radno okruženje i odgovorno poslovanje, a sve to uz inovacije i investicije.

EKONEC klub čitalaca

EKONEC klub čitalaca

Pandemija je nesumnjivo dokazala da je upotreba zaštitne opreme, pre svega maski, rukavica i vizira bila od presudnog značaja u sprečavanju zaražavanja. Koliko je u kompaniji, koja je regionalni lider u proizvodnji kompleksnih mineralnih đubriva visokog kvaliteta i fosforne kiseline, bitna upotreba kvalitetne zaštitne opreme u proizvodnom procesu sa aspekta zdravlja i bezbednosti radnika?

Bez obzira na profesiju, sigurnost na radnom mestu je od najveće važnosti. Sigurnost u radnom okruženju sa naglaskom na zdravlju i zaštiti ljudi, ali i zaštiti životne sredine visoko su pozicionirani prioriteti svakog odgovornog preduzeća, kao što je i Elixir Group.
Važno je naglasiti da smo, zahvaljujući izuzetnim profesionalcima i dobroj međusobnoj saradnji, na samom početku pandemije pribavili svu zaštitnu opremu, a zaposleni su na pravi način dobijali informacije o svim epidemiološkim merama, uz obavezu da ih primenjuju.

Elixir Group je jedan od regionalnih lidera u oblasti hemijske industrije, proizvodnji kompleksnih mineralnih đubriva. Kažite nam koliko su u proizvodnji, pakovanju i plasmanu mineralnih đubriva primenjuju standardi kvaliteta i savremena tehnološka rešenja?

U plasmanu đubriva je velika konkurencija, posebno u izvozu.
Elixir Group izvozi u veliki broj zemalja (više od 60 zemalja) na nekoliko kontinenata što od nas zahteva, osim savremenih tehnoloških rešenja i primenu standarda kvaliteta.
U našim fabrikama Elixir Zorka i Elixir Prahovo su pre nekoliko godina uvedeni standardi ISO 9001, ISO 14 001, ISO 45001, kao i u Eco Lager-u (upravljanje otpadom).
Formulacije đubriva smo registrovali po REACH Direktivi.
Kada su u pitanju savremena tehnološka rešenja navodimo da smo za fabriku Elixir Zorka ishodovali integrisanu dozvolu u skladu sa IPPC Zakonom. Integrisana dozvola pokazuje da su u primeni BAT rešenja kao u fabrikama u Evropske unije, u skladu sa referentnim BREF dokumentima.

EKONEC klub čitalaca

EKONEC klub čitalaca

Na kojim principima se zasniva politika zaštite životne sredine „Elixir Group“ d.o.o.?

Politika zaštite životne sredine Elixir Group podrazumeva principe koji, pre svega, potvrđuju odgovornost i primenu najviših standarda u poslovanju.


Elixir Group ima integrisan pristup zaštiti životne sredine uz poštovanje svih važećih zakonskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja ljudi, kao i materijalnih dobara. Primenjujemo kontinuirano praćenje, merenje i prevenciju u cilju sprečavanja emisije zagađujućih materija u životnu sredinu, bilo da je u pitanju vazduh, voda ili zemlјište.

U poslovnom sistemu se sprovode mere koje se odnose na sistem upravljanja bezbednošću. U želji da doprinesemo ostvarenju ciljeva održivog razvoja, smanjujemo korišćenje vode kao prirodnog resursa recirkulacijom u procesu proizvodnje koji ne generiše otpadne vode.
U kompaniji radimo na unapređenju upravlјanja svim tokovima otpada, poštujući hijerarhiju upravljanja otpadom definisanu kroz Nacionalnu strategiju upravljanja otpadom, sa posebnim akcentom na prevenciju generisanja otpada.

Značajno je da navedemo da ispoljavamo otvorenost prema zajednici u kojoj živimo i radimo kroz objavu podataka o monitoringu, na sajtu kompanije, gde u delu ekologija prikazujemo podatke o kontinualnom monitoringu, kao i o kvalitetu ambijentalnog vazduha na mernom mestu u zoni uticaja fabrike.
U fabrici Elixir Zorka smo doneli odluku za uvodjenje EMAS-a i već uveliko radimo na tome.

Cirkularna ekonomija je sve prisutnija tema u Srbiji. Šta mislite može li privreda usvojiti i primeniti u delo principe cirkularne ekonomije?

Mišljenja sam da nije samo moguće, već je i neophodno da privreda usvoji i primeni u delo principe cirkularne ekonomije.
U nameri da budemo primer, u procesu smo uvođenja cirkularne ekonomije u našim fabrikama u Šapcu i Prahovu, usklađujući se sa EU fabrikama.
Dobar model je zamena korišćenja sirovog fosfata kao prirodnog resursa, pepelom od spaljivanja mulja od prečišćavanja otpadnih voda u procentu 15-30 odsto. Pepeo i šljaka iz postrojenja za spaljivanje kanalizacionog mulja, kao fosforna komponenta sa sadržajem od 12 posto do 20 odsto P2O5, karakterisani su kao neopasan otpad.

EKONEC klub čitalaca

EKONEC klub čitalaca

Šta je Vaš savet za podizanje ekološke svesti kod građana?

Kako je reč o kompleksnoj problematici, mislim da i rešenje mora biti sveobuhvatno.
Edukacija je najvažnija i mora početi od najranijeg doba. Pre svega, treba uticati na svest naše dece o neophodnosti zaštite životne sredine. Vrlo je teško uticati na svest odraslih osim rigoroznih novčanih kazni koje obično u Srbiji izazivaju dobro poznati inat i ne donose mnogo uspeha.
Razvoj ekološke svesti i odgovornog odnosa prema prirodi kod najmlađih jedino može imati dugoročne rezultate.
Osim toga, važna je i edukacija svih građana, lokalnih samouprava, industrije, u oblasti upravljanja otpadom, jer u toj oblasti možemo pozitivno da utičemo kroz reciklažu i odlaganje otpada na propisan način.
Uloga Ministarstva zaštite životne sredine je veoma važna u procesu edukacije, kao i u podizanju kapaciteta reciklažne industrije kroz stimulaciju u ovoj oblasti.

Milisav Pajević

EKONEC  klub čitalaca

Izvor: ekonec.wordpress.com/2021/03/19/ekoloski-intervjui-u-doba-korone-zaklina-vorkapic-master-analiticar-zastite-zivotne-sredine-i-visi-saradnik-u-elixir-energy-resavanje-problema-u-oblasti-zastite-zivotne-sredine-mora-biti-i/

Pronađite firmu prema sledećim kriterijumima