Pregled dokumentacije za gradilište

Pregled dokumentacije za gradilište

Uveliko je u toku sezona izvođenja radova na gradilištima. Svakoga dana sve je više novootvorenih. Usko povezano sa tim je i pojačan inspekcijski nadzor nad izvođačima radova.

Većina preduzeća koja svoje poslovanje obavljaju na gradilištima znaju koja je to dokumentacija vezana za zaštitu na radu koju su u obavezi da imaju. Iz ličnog iskustva, uredno spakovana i potpuna dokumentacija olakšala mi je inspekcijske nadzore. U zavisnosti od mesta u kojem se nalazi gradilište sve provere i zapisnik možete završiti na licu mesta. Da ne biste gubili vreme naknadno obilazeći inspekciju rada, moja preporuka je da za svako gradilište na kome se nalaze Vaši zaposleni pripremite jedan registrator i u njega spakujete kopije sledećih dokumenata:

 • Rešenje APR-a
 • Podaci o licu određenom za bezbednost i zdravlje na radu (odluka o određivanju lica, uverenje o položenom stručnom ispitu, licenca za obavljanje poslova bznr, ugovor o radu, M obrazac)
 • Izvod iz Akta o proceni rizika (prvu i poslednju stranu, deo Akta gde su opisana radna mesta zaposlenih koji izvode radove – procena rizika, zaključak Akta)
 • Mišljenje medicine rada za radna mesta sa povećanim rizikom
 • Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Program osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • Ugovor o radu za zaposlene koji se nalaze na tom gradilištu
 • Prijavu na obavezno zdravstveno i socijalno osiguranje – M obrazac
 • Obrazac br. 6
 • List zaduženja ličnim zaštitnim sredstvima (popunjen i potpisan od strane zaposlenih)
 • Lekarska uverenja za zaposlene za koje je to predviđeno Aktom o proceni rizika
 • Uverenje o osposobljenima za pružanje prve pomoći
 • Uverenje o stručnoj osoposobljenosti za rukovanje opremom za rad
 • Stručni nalaz o izvršenom ispitivanju za opremu za rad (za opremu koju koristite na gradilištu)
 • Uputstva i procedure za bezbedan rad
 • Uputstvo za pružanje prve pomoći (nije obavezno ali je vrlo korisno)
 • Elaborat o uređenju gradilišta (potpisan od strane svih zaposlenih prisutnih na gradilištu)
 • Projekat skele (ukoliko je imate na gradilištu)
 • Sporazum o saradnji i koordinaciji (kada se na gradilištu nalazi više izvođača, čl.19 Zakona o BZNR)
I naravno prijavite radove inspekciji rada. Jedna stavka gore navedene dokumentacije je Elaborat o uređenju gradilišta. On se zajedno sa prijavom radova predaje inspekciji rada. Za Vaše gradilište nadležna je inspekcija rada u mestu u kom izvodite radove. Po poslednjim izmenama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu Elaborat o uređenju gradilišta je obavezan bez obzira na dužinu trajanja radova. Elaborat o uređenju gradilišta možete uraditi sami, a kako bi bio potpun mora da sadrži:
 • Šema gradilišta, odnosno situacioni plan
 1. Dužine pojedinih strana građevinske parcele
 2. Visinske kote postojećeg zemljišta i nivelacije
 3. Regulacione i građevinske linije i položaj i spratnost objekta
 4. Položaj i brojeve susednih kat.parcela i zgrada kao i nazivi ulica
 5. Prikaz objekta na kome se izvode radovi
 6. Radni položaj opreme za rad, sa ucrtanim manevarskim zonama kod pokretne opreme za rad, manipulacionim zonama kod dizalica uz šematski prikaz linije zaštitnih ograda, zapreka i drugo.
 7. Lokacije radnih i pomocnih prostorija, prostorije za odmor i smeštaj, prostorije za pružanje prve pomoći sa ucrtanim bezbednim prilazima pri korišcenju i održavanju
 8. Trase saobraćajnih površina
 9. Prikaz Lokacije za parkiranje i održavanje vozila sa pripadajućim prostorijama,sa ucrtanim bezbednim prilazima
 10. Prikaz lokacije za skladištenje materijala, montažnih elemenata i gotovih proizvoda sa ucrtanim bezbednim prilazima
 11. Prikaz lokacija za skladištenje opasnih materija, sa ucrtanim bezbednim prilazima
 12. Prikaz energetskih objekta i instalacija, sa ucrtanim bezbednim prilazima pri korišćenju i održavanju
 13. Prikaz mreže pitke, tehničke i otpadnih voda,sa objektima i opremom za korišćenje i održavanje i načina za sprečavanje pristupa neovlašćenim licima
 14. Situacija zatečenih objekata na gradilištu sa prikazom načina obezbeđenja lica,vozila i ovih objekata
 15. Granice gradilišta i način sprečavanja pristupa neovlašćenim licima, vozilima i životinjama
 16. Sadržaj I obim istraživanja terena pre početka radova,ukoliko se planira da se gradilište ili njegov deo nalaze na terenu za razminiranje
 • Opis radova
 1. Način i organizacija izvođenja radova(tehnološki i radni proces)
 2. Pregled sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu prema poslovima koji zahtevaju njihovo korišćenje
 • Mere za bezbednost i zdravlje na radu
 1. Mere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika u odnosu na radove koji se izvode na gradilištu
 2. Način organizovanja pružanja prve pomoći na gradilištu, spasavanje i evakuaciju u slučaju opasnosti
 3. Mere za otklanjanje,smanjenje ili sprečavanje rizika pri upotrebi eksploziva (istovar, skladištenje, utovar, prevoz, odlaganje na mestu upotrebe i upotreba)
 4. Mere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika pri montažnom građenju (istovar, skladištenje, postavljanje u položaj za dizanje, dizanje elemenata, postavljanje u projektovani polažaj i osiguranje od preturanja ili pada u podignutom položaju)
 5. Mere zaštite zaposlenih od sredstava saobraćaja i mere za nesmetano odvijanje saobraćaja, kada kroz područje gradilišta prolazi javni put.
 • Priloge
 1. Spisak radnih mesta sa povećanim rizikom
 2. Spisak zaposlenih raspoređenih na radna mesta sa povećanim rizikom i lekarskim pregledima zaposlenih raspoređenih na ta radna mesta
 3. Spisak zaposlenih osposobljenih za bezbedan i zdrav rad
 4. Spisak zaposlenih koji su upoznati sa merama za bezbednost i zdravlje na radu utvrđenim u elboratu o uređenju gradilišta

Elaborat o uređenju gradilišta obavezno moraju potpisati svi zaposleni prisutni na gradilištu. Prijavu radova dužni ste da uradite najmanje osam dana pre početka radova.

Kako bih sebi olakšala posao sastavila sam jednu listu koja je pregled obaveza i dokumenata investitora i izvođača radova za sprovođenje mera za bezbedan i zdrav rad. Tu listu podeliću sa Vama , možete je preuzeti i naravno prilagoditi svojim potrebama rada.
 
 
Tekst pripremila
Lidija Avramović, dipl. inženjer saobraćaja
Osnivač Agencije Wise Consulting i Lice za bezbednost i zdravlje na radu u Agenciji Prevent Kovin
 
Pronađite firmu prema sledećim kriterijumima